CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM

QUANG MINH

ASAPNANO

Acid boric là thuốc sát khuẩn tại chỗ có tác dụng kìm khuẩn và kìm nấm yếu.